Skip to global navigation Skip to content Skip to search Skip to sub navigation Skip to footer Skip to site map Accessibility Statment Access Key Legend
Duval County Courthouse
Jud4.org > Court Interpreters > Haitian-Creole Translation
ENTÈPRÈT
Katriyèm Sikwi Jidisyel Sikwi jidisyè a pran angajman pou bay moun ki pa pale anglè ak moun ki soud yo, entèprèt kalifye nan entansyon pou elimine baryè kominikasyon ki ka anpeche yo patisipe okonplè nan pwosesis tribinal yo pou asirie jistis ekitab ak aksè egal nan tribinal yo.   

Intèprèt Lang Pale Yo

Katriyèm Sikwi Jidisyel Sikwi jisidyè a bay moun ki pa pale anglè yo entèprèt selon Dwa Sivil 1964 Tit VI, seksyon 90.606, Lalwa Florid yo ak Règleman 2.560, Administrasyon Jidisyè Règ Florid yo.

Nou ap nonmen entèprèt kalifye pou lang pale yo lè gen yon interè fondamantal ki an je epi lè moun nan pa gen abilite pou konprann oswa eksprime tèt li an Anglè ki anpeche l patisipasipe okonplè nan pwosesis tribinal yo.   Ka sa yo enkli, men ki pa limite ak, ka sikwi ak ka kontre kriminèl, ka delenkans jivenil ak depandans, patènite, lòd pwoteksyon kont vyolans domestik, pwosè sante mantal ak enkapasite, ak tout lòt kòz tribinal la deside ki bezwen entèprèt.

Nou ap osi nonmen entèprèt kalifye lang pale yo pou temwen ak viktim yo ki pa pale anglè, nan kelkeswa pwosè a nan kelkeswa sikwi oswa tribinal kriminèl kontre a, oswa nan tout pwosè tribinal delenkans jivenil.

Nou dwe resevwa demann pou entèprèt lang pale yo, omwen 7 jou anvan dat pwosè a. Nan ka lang ki pa komen yo ak entepretasyon enprevi yo, nou ka bezwen plis tan pou nou jwenn yon entèprèt kalifye epi nou ka sèvi ak yon sèvis entèprèt elwanye nan videyo oswa nan telefòn.

Pou fè demann yon entèprèt tribinal lang pale
 904-255-1010
crtintrp@coj.net

Entèprèt Lang Siy

Anplis de sa, Katriyèm Sikwi Jidisyel Sikwi Jidisyè a bay sèvis entèprèt ak akomodasyon rezonab pou moun ki soud yo pou kelkeswa ka yo genyen an, selon seksyon 90.6063, Lalwa Florid ak lwa konsenan Ameriken ki Andikape “American with Disabilities Act” (ADA).

Demann pou yon entèprèt lang siy ta dwe fèt omwen 5 jou anvan dat randevou a si posib. Pou fè demann yon entèprèt lang siy oswa akomodasyon selon lwa konsenan Ameriken ki Andikape,
 904-255-1695
 crtintrp@coj.net
Video Player Window Exit Youtube Player
Access Key Legend
Most browsers support jumping to specific links by pressing access keys on your keyboard. On Windows, you can press ALT + Access Key (Chrome), ALT + Access Key + Enter (Internet Explorer) or ALT + Shift + Access Key (Firefox); on Macintosh, you can press Control + Option + Access Key (Safari, Firefox, and Chrome). All pages on this site use the following access keys:
Access Key 1 : Navigation
Access Key 2 : Page Content
Access Key 3 : Search
Access Key 4 : Sub Navigation
Access Key 5 : Footer
Access Key 6 : Site Map Access Key 7 : Accessibility Statment Access Key 8 : Access Key Legend Visitors using the JAWS screen reader 8 or above can navigate using the following keystrokes: H to cycle forward through the headings
Shift + H to cycle backwards through the headings
1 to navigate to the next level 1 heading (or a number between 1 and 6 to navigate to the next heading on this level)
Shift + 1 to navigate to the previous level 1 heading (or a number between 1 and 6 to navigate to the previous heading on this level)
Insert + F6 to provide a list of all headings
We are committed to meeting the guidelines set forth by the American with Disabilities Act (ADA), Section 508 of the Rehabilitation Act, and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG2). All pages on use structured semantic markup. H1 tags are used for main titles, H2 tags for subtitles.
End Of Page